Laugeman Mondverzorging

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor website www.laugeman.nl en internetdiensten van Laugeman Oral Care B.V.

Geachte gebruiker,
Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Laugeman Oral Care B.V. (hierna: Laugeman), gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 50944339. Door gebruik te maken van de website van Laugeman en/of de daaraan gekoppelde internetdiensten wordt u geacht kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze te hebben geaccepteerd. Lees ze daarom zorgvuldig.

Het gebruik
U dient de website en de internetdiensten op een zorgvuldige en verantwoorde wijze te gebruiken, in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen en alle eventueel toepasselijke gedragscodes. Door ons gegeven instructies dient u op te volgen. De volgende handelingen zijn niet toegestaan:  
  • gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en website, of voor derden;
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en de website van Laugeman heeft verkregen;
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en de website van Laugeman;
  • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
  • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen, en het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.
Laugeman behoudt zich het recht voor de schade die zij lijdt tengevolge van niet toegestane handelingen op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van de internetdiensten en de website van Laugeman berusten bij Laugeman, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en de website van Laugeman. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of daarbuiten. U mag de inhoud van de internetdiensten en website van Laugeman slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.
Het is u niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en de website van Laugeman op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar te maken.

Aansprakelijkheid
De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en de website van Laugeman en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Laugeman staat evenwel niet in voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en website van Laugeman is opgeslagen is zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Laugeman, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid c.q. onvolledigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en de website van Laugeman aangeboden informatie. Laugeman is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en de website van Laugeman.

Bestellingen
Indien u bestellingen plaatst op de website van Laugeman zal Laugeman met betrekking tot de ontvangst en verwerking hiervan de normale zorg in acht nemen, welke van een redelijke websiteexploitant verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen van uw bestelling is uitdrukkelijk uitgesloten.

Algemene voorwaarden
Laugeman hanteert Algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Laugeman. De Algemene voorwaarden van Laugeman zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel waar u deze Algemene voorwaarden kunt inzien, printen en downloaden. U kunt ook Laugeman altijd vragen om een (extra) exemplaar van de Algemene voorwaarden.